Nieuws

Algemene vergaderingen en Covid-19: Koninklijk Besluit 09/04/2020

14 april 2020

Op 09 04 2020 verscheen een Koninklijk Besluit (KB) dat een aantal beslissingen bevat inzake enerzijds de organisatie van de algemene jaarvergaderingen en anderzijds de verlenging van de mandaten van de syndicus, leden van de raad van mede-eigendom en rekencommissaris.

Tot slot wordt ook gedacht aan de financiën van de vereniging.

We zetten de belangrijkste zaken graag voor u op een rijtje.

1. Algemene vergaderingen

Omwille van veiligheidsvoorschriften kunnen de algemene vergaderingen actueel fysiek niet doorgaan.

In sommige gevallen kan de “schriftelijke besluitvorming” een oplossing bieden.

Deze procedure houdt in dat elke mede-eigenaar via brief, mail wordt gecontacteerd en iedere mede-eigenaar via mail, brief zijn akkoord geeft op de agendapunten. Enkel indien iedereen expliciet akkoord gaat, heb je een rechtsgeldige beslissing.

U begrijpt dat dit slechts in een beperkt aantal gevallen een oplossing kan bieden. Bovendien bepaalt de wetgever dat voor sommige (belangrijke) beslissingen deze procedure niet kàn aangewend worden.

De wetgever heeft daarom beslist dat alle algemene vergaderingen die niet kunnen doorgaan ingevolge Covid–19, uitgesteld worden en dienen te worden georganiseerd binnen een termijn van uiterlijk 5 maanden nà (actueel) 03/05/2020, dit wil zeggen, dus voor 03/10/2020. Of de voorziene einddatum voor de lockdown van 03/05/2020 wordt aangehouden, is op vandaag echter nog de vraag.       

2. Verlenging mandaten

De mandaten van de syndicus, van de leden van de Raad van Mede-eigendom (RVME) en het mandaat van de rekencommissaris worden van rechtswege (lees automatisch) verlengd tot de algemene vergadering die zal worden gehouden voor (actueel) 03/10/2020.   

3. De financiën

Daar de solvabiliteit van de vereniging van mede-eigenaars niet in het gedrang mag komen, heeft de wetgever, tot slot, beslist dat periodieke voorschotten verder door de syndicus moeten worden opgevraagd, gebaseerd op de voorschotten van het vorige werkjaar. Los daarvan blijft de syndicus gemachtigd, indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen, uitzonderlijke voorschotten op te vragen.

Is online vergaderen dé oplossing?

Syncura onderzoekt actueel of onlinevergaderingen (waarbij iedereen van thuis uit via zijn computer de algemene vergadering volgt, vragen stelt en digitaal zijn akkoord geeft) een oplossing kunnen zijn.

De wetgever heeft deze mogelijkheid op vandaag nog niet in een wettelijk kader gegoten doch anderzijds ook niet verboden.     

Onze juridische dienst onderzoekt momenteel deze denkpiste en jullie worden zeker geïnformeerd van zodra hieromtrent meer informatie beschikbaar is.

Draag zorg!

Team Syncura

 

terug naar overzicht
LinkedIn
Twitter