Nieuws

“Covid-wet” voor AV's tijdens corona is goedgekeurd

5 januari 2021

De zogenaamde “Covid-wet” is goedgekeurd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 24/12/2020. In deze wet wordt onder andere de organisatie van de Algemene Vergaderingen voor mede-eigendom in deze coronatijden wordt vastgelegd.

Deze bepalingen zijn retroactief in werking getreden vanaf 1/10/2020 en lopen tot 30/06/2021, met mogelijkheid tot verlenging indien de gezondheidstoestand daartoe noodzaakt.

Hieronder lichten wij u graag in omtrent de actuele stand van zaken:

  • De mogelijkheid tot digitale algemene vergaderingen wordt thans in de wet verankerd. Dit wil dus zeggen dat mede-eigenaars zowel fysiek als vanop afstand (= digitaal) kunnen deelnemen aan een AV door middel van videoconference. Cruciaal hierbij is wel dat in de uitnodiging duidelijk dient aangegeven te worden dat er zowel fysiek als digitaal (= hybride) kan deelgenomen worden aan de AV. Gelet op het samenscholingsverbod dat thans van toepassing is, kunnen de vergaderingen momenteel uitsluitend digitaal plaatsvinden. Met Syncura hebben we inmiddels de eerste digitale AV’s met succes georganiseerd, dit tot tevredenheid van de klanten daar deze meetings vlot verlopen en er geen verplaatsingen noodzakelijk zijn. 


  • Een alternatieve oplossing kan er in bestaan om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan waarbij een tijdelijke versoepeling van de unanimiteitsvereiste werd goedgekeurd. De schriftelijke procedure is dus vereenvoudigd, schriftelijke algemene vergaderingen zullen zo tot 9/03/2021 met de gewone deelname-vereiste (zoals bij een fysieke AV) kunnen beslissen. Dit wil zeggen dat meer dan de helft van de leden van de VME aan de stemming dient deel te nemen en dat deze medeeigenaars ten minste over de helft van de aandelen in gemeenschappelijke delen moeten beschikken. De beslissingen zullen kunnen worden genomen met de gebruikelijke meerderheden van een fysieke AV. Geldig zijn de stembrieven die de syndicus per post of elektronisch ontvangt en dit binnen de 3 weken na datum van verzending van de oproeping. Indien spoedeisend (voor zover aangegeven in de oproeping) wordt de termijn van 3 weken ingekort naar 8 dagen. 


  • Tot slot is er de mogelijkheid om algemene vergaderingen die moe(s)ten plaatsvinden in de periode van 1/10/2020 tot en met 30/06/2021 uit te stellen met één jaar, dus naar de eerstvolgende 15-daagse periode voorzien in het reglement van interne orde. Dit geldt ook voor de nog niet georganiseerde algemene vergaderingen die tijdens de eerste coronagolf werden uitgesteld en uiterlijk op 30/11/2020 hadden moeten plaatsvinden. Belangrijk hierbij is dat de duur van de mandaten (syndicus, leden van de Raad van mede-eigendom en de commissaris van de rekeningen) en het contract tussen syndicus en de VME van rechtswege worden verlengd tot de eerstvolgende AV. De begroting voor het nieuwe werkjaar wordt voorlopig geacht gelijk te zijn aan de begroting voor het werkkapitaal van het vorige werkjaar zodat de provisies kunnen blijven doorlopen. 

Op het eerste zicht lijkt dit de eenvoudigste oplossing maar dit betekent wel dat de afrekeningen niet kunnen goedgekeurd worden, noch kan beslist worden omtrent bepaalde werken of vragen van eigenaars. Bovendien heeft de wetgever voorzien dat ook nu één of meerdere eigenaars die minstens 1/5 van de aandelen bezitten, kunnen vorderen dat er toch een algemene vergadering (digitaal of schriftelijk) wordt georganiseerd.

Tussen de 1ste en de 2de coronagolf is Syncura erin geslaagd om gedurende de zomerperiode omzeggens alle algemene vergadering te organiseren zodat de eigenaars de nodige beslissingen konden nemen.

Ook nu zal Syncura in samenspraak met de Voorzitter/RVME waar mogelijk maximaal inzetten om de algemene vergaderingen te organiseren, hetzij digitaal hetzij via schriftelijke besluitvorming. Samen met het opmaken en verzenden van de afrekeningen, zijn we ervan overtuigd dat dit voor jullie de beste garantie is om de continuïteit in het beheer van uw project te verzekeren.

Wij danken u nogmaals voor uw begrip in deze uitzonderlijke omstandigheden, blijven voor eventuele vragen graag ter beschikking en komen van zodra verder concreet nieuws bij u terug. 

De wet werd 24/12 in het Staatsblad gepubliceerd.

terug naar overzicht
LinkedIn
Twitter